آبیاری و زهکشی

محصولات این دسته در حوزه آبیاری و زهکشی قرار دارند ، در این بخش نرم افزارهای تخصصی هور در زمینه مهندسی آبیاری همچون نرم افزار طراحی هیدرولیکی کانال نیم بیضی هور (HOOR-CHD)  و نرم افزار طراحی هیدرولیکی مقاطع مختلف کانالها (HOOR-FLOW) و در بخش زهکشی نرم افزارهای تخصصی هور در زمینه مهندسی زهکشی همچون نرم افزار محاسبه فاصله زهکشهای زیرزمینی هور(HOOR-SDS)  , ... ارائه می گردد.

 

 


 • Zohreh Moloodi - نرم افزار محاسبه فاصله زهکش های زیرزمینی به روشهای ماندگار و غیر ماندگار
  HOOR-SDS

  نرم افزار محاسبه فاصله زهکش های زیرزمینی به روشهای ماندگار و غیر ماندگار

  Free
 • Zohreh Moloodi - نرم افزار محاسبه مشخصات هیدرولیکی جریان آب در کانالهای نیم بیضی
  HOOR-CHD

  نرم افزار محاسبه مشخصات هیدرولیکی جریان آب در کانالهای نیم بیضی

  Free