مدیریت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات


  • Zohreh Moloodi - سامانه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه آبیاری و زهکشی
    HOOR-OMIS

    سامانه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه آبیاری و زهکشی