مدیریت منابع آب

محصولات این بخش شامل نرم افزارهای مرتبط با مدلسازی و اندازه گیری جریانات سطحی و زیرزمینی منابع آب می باشد.


  • Zohreh Moloodi - محاسبه دبی و سرعت جریان آب در مقاطع غیر هندسی با دستگاه مولینه
    HOOR-CMDM

    محاسبه دبی و سرعت جریان آب در مقاطع غیر هندسی با دستگاه مولینه

    Free