سد و بند انحرافی

در این بخش نرم افزارهای تخصصی هور در زمینه مهندسی سد و نیروگاه همچون نرم افزار طراحی هیدرولیکی سدهای انحرافی و حوضچه های آرامش هور(HOOR-SDS)  , ... ارائه می گردد.


  • Zohreh Moloodi - محاسبه هیدرولیکی و پایداری سدهای انحرافی و حوضچه های آرامش
    HOOR-DHD

    محاسبه هیدرولیکی و پایداری سدهای انحرافی و حوضچه های آرامش

    Free