گروه مهندسی آب

حسین عابدی

Abedi@bphoor.com

حوزه فعالیت :

امور تخصصی آب شرکت بهتاش پردازان هور با هدف تهیه و ارائه نرم افزار های تخصصی حوزه آب پایه گذاری شده است، این امور تهیه نرم افزار های تخصصی حوزه آب را در بخشهای طراحی سدهای کوتاه و بندهای انحرافی، شبکه های آبیاری (ثقلی، تحت فشار و کم فشار)، شبکه های زهکشی ( روباز، زیرزمینی و تلفیقی)، خطوط انتقال آب، تاسیسات و ابنیه های فنی و همچنین تهیه نرم افزارهای مدیریت، بهره برداری و نگهداری از سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی را با توجه به استانداردها و نشریات بین المللی تایید شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی را عهده دار است.

  بر این اساس فعالیتهای این امور به شرح زیر خلاصه می شود:

- تهیه نرم افزار های طراحی سازه ها، تاسیسات و ابنیه های فنی حوزه مهندسی آب

- تهیه نرم افزارهای مدیریت، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه سیستمها و ساختمانهای آبی

- طراحی  فلوچارت و نرم افزار های درخواستی مشتریان با توجه به نیاز آنها

- تهیه نرم افزارهای مورد نیاز بخشهای مختلف حوزه مهندسی آب با توجه به درخواست سازمانهای ذیربط

 

 


اعضای گروه