آبیاری

در این بخش نرم افزارهای تخصصی هور در زمینه مهندسی آبیاری همچون نرم افزار طراحی هیدرولیکی کانال نیم بیضی هور (HOOR-CHD)  و نرم افزار طراحی هیدرولیکی مقاطع مختلف کانالها (HOOR-FLOW) و... ارائه می گردد.

 

 


  • زهره مولودی - نرم افزار محاسبه مشخصات هیدرولیکی جریان آب در کانالهای نیم بیضی
    HOOR-CHD

    نرم افزار محاسبه مشخصات هیدرولیکی جریان آب در کانالهای نیم بیضی

    رایگان