زهکشی

در این بخش نرم افزارهای تخصصی هور در زمینه مهندسی زهکشی همچون نرم افزار محاسبه فاصله زهکشهای زیرزمینی هور(HOOR-SDS)  , ... ارائه می گردد.

 

 


  • زهره مولودی - نرم افزار محاسبه فاصله زهکش های زیرزمینی به روشهای ماندگار و غیر ماندگار
    HOOR-SDS

    نرم افزار محاسبه فاصله زهکش های زیرزمینی به روشهای ماندگار و غیر ماندگار

    رایگان