محصولات حوزه مهندسی


 • زهره مولودی - نرم افزار محاسبه فاصله زهکش های زیرزمینی به روشهای ماندگار و غیر ماندگار
  HOOR-SDS

  نرم افزار محاسبه فاصله زهکش های زیرزمینی به روشهای ماندگار و غیر ماندگار

  رایگان
 • زهره مولودی - نرم افزار محاسبه مشخصات هیدرولیکی جریان آب در کانالهای نیم بیضی
  HOOR-CHD

  نرم افزار محاسبه مشخصات هیدرولیکی جریان آب در کانالهای نیم بیضی

  رایگان
 • زهره مولودی - محاسبه هیدرولیکی و پایداری سدهای انحرافی و حوضچه های آرامش
  HOOR-DHD

  محاسبه هیدرولیکی و پایداری سدهای انحرافی و حوضچه های آرامش

  رایگان
 • زهره مولودی - محاسبه دبی و سرعت جریان آب در مقاطع غیر هندسی با دستگاه مولینه
  HOOR-CMDM

  محاسبه دبی و سرعت جریان آب در مقاطع غیر هندسی با دستگاه مولینه

  رایگان
 • زهره مولودی - سامانه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه آبیاری و زهکشی
  HOOR-OMIS

  سامانه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه آبیاری و زهکشی