آگهی ارسال مقاله برای نسخه شماره سه سال 2016 مجله مهندسی عمران ( C.E.J )

blog post

شما می توانید مقالات و تحقیقات خود را جهت بررسی و انتشار به مجله علمی تحقیقاتی مهندسی عمران( C.E.J ) ارسال نمایید.

ماهنامه بین المللی مهندسی عمران ( C.E.J ) گرایش های متعددی را در بر میگیرد. این مجله  محل مناسبی جهت آن است که
پژوهشگران ، دانشگاهیان، متخصصان و دانشجویان تجربیات خود را در قالب مقالات تحقیقات تجربی و پژوهشی ارائه دهند. زمان
پیش بینی شده جهت بررسی مقالات شما 3 تا 4 هفته در نظر گرفته شده است.

نظر شما