استقرار

 

  استقرار

ما تلاش می کنیم که هر نرم افزار حد امکان مطابق با ساختار طراحی، مدیریتی و بهره برداری از هر پروژه طرح ریزی شود.

   طرح ریزی استقرار

طرح ریزی هر نرم افزار مطابق با آخرین استانداردها و ضوابط طراحی و اجرایی صورت می گیرد. به طور کلی اصول طرح ریزی هر برنامه در قالب پنج مرحله زیر صورت می گیرد:

1- نیاز سنجی و طراحی پروژه

ابتدا با توجه به بازار داخلی و خارجی در زمینه مهندسی آب موضوع پروژه انتخاب و مراحل مختلف طراحی و برنامه نویسی آن آغاز می شود.

2- فرآیند سازی طراحی با توجه به نیاز مشتری

در این مرحله اطلاعات مورد نیاز از سازمانها، نهادها و سایر مشتریان استخراج و پس از ارزیابی، راهکارهای مناسب جهت پیاده سازی نیازهای مشترک در نرم افزار طراحی می شود.

3- پیاده سازی نهایی

در این مرحله نرم افزار طراحی شده با توجه به جریان تحلیل عملیات شناسایی شده، پیاده سازی نهایی شده و قابلیت های عملکرد و بارگذاری آن با حضور مشتری تست می گردد.

4- آموزش

در این مرحله، کلیه منوهای تنظیمی، کاربری و اجرایی به کاربران نهایی آموزش داده می شود.

5- پشتیبانی

پشتیبانی مداوم از کلیه مراحل فرایندهای استقرار یافته به عهده شرکت بوده و در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی، مسائل در کم ترین زمان ممکن حل می گردد.