چشم انداز و استراتژی

  • ارزش ها:

بهتاش پردازان هور یک مجموعه سیستماتیک و حامی محیط زیست است که قصد دارد پروژه های عمرانی آب به بهترین نحو مورد بهره برداری قرار گیرند.

  • تعامل پذیری:

هدف ما ایجاد تعامل و هم سویی های اجتماعی و اقتصادی بین بهره برداران، ذینفعان جزء وکلان با سازمانهای دولتی می باشد. از این رو کلیه نقطه نظرات اذعان شده از طرف مشتریان را معتبر دانسته و آنها را پیاده سازی می نمائیم.

  • مسئولیت پذیری:

هدف ما ایجاد گروهی منسجم، متکی به نفس، سخت کوش، و نتیجه گرا، روابط اجتماعی مناسب و دارای مسئولیت پذیری های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.

  • کارتیمی:

کار تیمی یکی از با ارزشمندترین آرمانهای بهتاش پردازان هور است. توانمندی هر یک از اعضاء، توانمندی تیمی ما را به دنبال دارد.

  • وفای به عهد:

به تعهدات خود در برابر هر مشتری مطابق با خواسته ها و اهداف آنها، امین و وفادار خواهیم بود.

  • ارزش گذاری:

هدف ما شناخت دقیق مشتریان مطابق با ساختار پروژه عمرانی و نگرش های اجتماعی و فرهنگی مردم هر منطقه و پیرو آن پاسخ دهی به این نیازهاست. ما خواستار آنیم که مشتریانمان به نهادهای مردم مدار یا سازمان هایی با بهره وری بالا تبدیل شوند.