پیام مدیر عامل

اگرچه صنعت مهندسی آب در بسیاری از استانهای ایران طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته ولیکن بحران آب از یک سو و نحوه نادرست بهره برداری ذینفعان صنایع کشاورزی و صنعت از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی باعث شده که با وجود صرف هزینه های سنگین برای ساخت سیستمهای انتقال و شبکه های آبیاری و زهکشی کشور، این سیستمها در زمان بهره برداری نه تنها از راندمان معقولی ندارند، بلکه بسیاری از آنها از سامانه های یکپارچه ارزیابی و مدیریتی در خصوص بهره برداری، نگهداری و تعمیرات آنها برخوردار نمی باشند.

همچنین استحصال سهم آب ایران از رودخانه های مرزی و پراکندگی جلگه های حاصلخیز استان های مرزی کشور باعث شده که دولتمردان کشور به منظور توسعه کشاورزی و ممانعت از مهاجرت، بخش عمده ای از بودجه های عمرانی را صرف احداث و تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی  در استانهای مرزی نمایند. با توجه به شرایط فوق موفقیت در این امر تنها با رویکرد مناسب نسبت به مدیریت طراحی، اجرا و ساخت، و در نهایت بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنین مشارکت دادن بهره برداران و ذینفعان طرح های مذکور در قالب نهادهای مردم مداری چون تشکل های آب بران حاصل خواهد شد.

 

                                                                                                     زهره مولودی