نشریات و دانلود رایگان

رمز کلیه فایلهای ارائه شده در این بخش bphoor.com می باشد
 • ضوابط طراحی تنظیم کننده های سطح آب (سرریز نوک مرغابی)
  ضوابط طراحی تنظیم کننده های سطح آب (سرریز نوک مرغابی)

 • متره و برآورد هزینه ساخت و اجرای کانال های نیم بیضی پیش ساخته
  متره و برآورد هزینه ساخت و اجرای کانال های نیم بیضی پیش ساخته

 • متره و برآورد هزینه اجرایی جاده سرویس کانال و زهکش
  متره و برآورد هزینه اجرایی جاده سرویس کانال و زهکش

 • ضوابط طراحی سرریزهای اوجی برای سدهای انحرافی
  ضوابط طراحی سرریزهای اوجی برای سدهای انحرافی

 • طراحی سازه های کانالهای نیم بیضی پیش ساخته
  طراحی سازه های کانالهای نیم بیضی پیش ساخته