نشریات و دانلود رایگان

رمز کلیه فایلهای ارائه شده در این بخش bphoor.com می باشد
 • ضوابط طراحی تنظیم کننده های سطح آب (سرریز نوک مرغابی)
  ضوابط طراحی تنظیم کننده های سطح آب (سرریز نوک مرغابی)

 • متره و برآورد هزینه ساخت و اجرای کانال های نیم بیضی پیش ساخته
  متره و برآورد هزینه ساخت و اجرای کانال های نیم بیضی پیش ساخته

 • متره و برآورد هزینه اجرایی جاده سرویس کانال و زهکش
  متره و برآورد هزینه اجرایی جاده سرویس کانال و زهکش

 • ضوابط طراحی سرریزهای اوجی برای سدهای انحرافی
  ضوابط طراحی سرریزهای اوجی برای سدهای انحرافی

 • طراحی سازه های کانالهای نیم بیضی پیش ساخته
  طراحی سازه های کانالهای نیم بیضی پیش ساخته

 • نقشه حوضچه شیرآلات قطع و وصل پلی اتیلن
  نقشه حوضچه شیرآلات قطع و وصل پلی اتیلن

 • نقشه حوضچه شیرآلات کنترل فشار و دبی لوله های فایبرگلاس GRP
  نقشه حوضچه شیرآلات کنترل فشار و دبی لوله های فایبرگلاس GRP

 • نقشه حوضچه شیر تخلیه هوا  پلی اتیلن
  نقشه حوضچه شیر تخلیه هوا پلی اتیلن

 • نقشه حوضچه شیر تخلیه آب و رسوب لوله های فایبرگلاس GRP
  نقشه حوضچه شیر تخلیه آب و رسوب لوله های فایبرگلاس GRP

 • نقشه حوضچه شیر تخلیه آب و رسوب لوله های پلی اتیلن
  نقشه حوضچه شیر تخلیه آب و رسوب لوله های پلی اتیلن

 • نقشه حوضچه شیر تخلیه هوا فایبرگلاس GRP
  نقشه حوضچه شیر تخلیه هوا فایبرگلاس GRP