مدیریت منابع آب

محصولات این بخش شامل نرم افزارهای مرتبط با مدلسازی و اندازه گیری جریانات سطحی و زیرزمینی منابع آب می باشد.